Skip to main content

Zarówno wrażenia studentów, jak i wskaźniki retencji są ważnymi czynnikami dla rozwoju uczelni. Jak jednak wyjaśnić, w jaki sposób wpływają one na siebie nawzajem? Weźmy przykład.

Zadowolenie pracowników jest skorelowane z ukończeniem projektu. Pracownicy, którzy cieszą się pozytywnym środowiskiem pracy i czują się doceniani, są bardziej skłonni do pomyślnego ukończenia projektów. Podobnie, gdy studenci mają pozytywne doświadczenia związane z nauką, istnieje większe prawdopodobieństwo, że ukończą kursy lub programy.

Wskaźniki retencji jako barometr dobrego samopoczucia uczelni

Instytucje szkolnictwa wyższego mierzą utrzymanie studentów, aby uzyskać informacje na temat ich wyników. Jest to miara sukcesu dla studentów i instytucji edukacyjnych.

Jak to zmierzyć?

Porównując liczbę studentów powracających z roku na rok. Jeśli są one wysokie, nie ma powodu do obaw. Ale jeśli są niskie, oznacza to, że uczelnie tracą studentów przed ukończeniem studiów.

Jest ku temu wiele powodów. Uniwersytety powinny zadać sobie następujące pytania:

  • Dlaczego uczniowie rezygnują z nauki lub przenoszą się?
  • Jakie są powody nieukończenia szkoły?
  • Czy istnieją wewnętrzne lub zewnętrzne przyczyny niskiego wskaźnika retencji?

Następnie należy zidentyfikować problemy i skupić się na ich rozwiązaniu. Nie można kontrolować czynników zewnętrznych, takich jak pandemia czy kryzys finansowy. Można jednak na pierwszy rzut oka dostrzec czynniki wewnętrzne. Instytucje szkolnictwa wyższego otrzymują informacje od studentów i wykładowców. Na tej podstawie społeczność kampusu identyfikuje trudne punkty, które można poprawić.

Sześć czynników kształtujących wskaźniki retencji

Istnieje wiele interakcji między studentami a instytucjami edukacyjnymi. Począwszy od procesu rekrutacji i przyjęć, poprzez onboarding i całą ścieżkę edukacyjną – istnieje wiele możliwości stworzenia wyjątkowego doświadczenia dla studentów. Uczelnie powinny wziąć pod uwagę te sześć czynników, aby utrzymać wysokie wskaźniki retencji.

Poprawa wrażenia edukacyjnego

Uczniowie rozwijają się, gdy czują, że są częścią czegoś większego. Zachęcanie do możliwości przywództwa, pracy społecznej i innych form zaangażowania poza klasą może pomóc uczniom w nawiązywaniu kontaktów.

69% studentów jest zadowolonych z usług studenckich i wsparcia w swojej uczelni. Jednak uczelnie nadal mogą zrobić więcej, ponieważ tylko 24% studentów stwierdziło, że są bardzo zadowoleni.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Kolejnym kluczowym aspektem jest określenie jasnych celów. Kiedy uczniowie mają dobrze zdefiniowane cele, są bardziej skłonni do rozpoznawania swoich postępów i osiągnięć. To z kolei zwiększa motywację i poczucie własnej wartości.

Kolejnym środkiem zaradczym jest stworzenie przyjaznej społeczności w instytucji edukacyjnej. Jak można to zrobić? Zapewniając zasoby, takie jak centra pisania, tutorzy akademiccy, doradztwo, konferencje dotyczące sukcesu zawodowego. Przystępni członkowie wydziału pomagają studentom radzić sobie z wyzwaniami i szukać wskazówek w razie potrzeby. Tworzy to środowisko, w którym studenci czują się wspierani i doceniani.

Wspieranie zdrowia psychicznego uczniów

Jak sprawić, by zasoby dobrego samopoczucia na kampusie były ważne? Zapewniając studentom dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego i sieci wsparcia. Instytucje edukacyjne mogą pomóc studentom w radzeniu sobie z wyzwaniami, przed którymi stoją.

Uniwersytety powinny zapewnić studentom łatwiejszy dostęp do specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i fizycznym – psychiatrów, konsultantów żywieniowych, trenerów fizycznych itp.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Niektórzy uczniowie mogą wymagać dodatkowego wsparcia ze względu na zaburzenia poznawcze. W takich przypadkach podejmowanie decyzji i koncentracja są trudniejsze. Instytucje powinny zapewniać dostępne zasoby, udogodnienia i wspierające środowisko, aby zapewnić wszystkim studentom możliwość rozwoju akademickiego i emocjonalnego.

Opracowanie strategii interwencji

Studenci, którzy napotykają luki w swojej edukacji, pozostawiając ich bez niezbędnych podstaw do dalszych studiów, mogą łatwo się zniechęcić. Aby temu zaradzić, instytucje powinny wdrożyć szybki i niezawodny system identyfikacji wczesnych oznak trudności akademickich.

Podczas gdy 43% studentów twierdzi, że ich uczelnia wykracza poza zapewnienie im podstawowego dobrego samopoczucia, oferując wsparcie społeczne i emocjonalne, tylko 21% studentów uważa, że ich instytucja przywiązuje dużą wagę do dobrego samopoczucia.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Wielu studentów żongluje wieloma rolami jako osoby uczące się w pełnym wymiarze godzin, pracujące w niepełnym wymiarze godzin, okazjonalni wolontariusze i aktywni członkowie rodziny. Zobowiązania te mogą prowadzić do zaległości w nauce. Oferowanie korepetycji lub możliwości powtórzenia zajęć może pomóc wypełnić luki edukacyjne i utrzymać uczniów na dobrej drodze.

Co więcej, studenci często uczestniczą w stażach, radach studenckich, zajęciach pozalekcyjnych i lekkoatletycznych, które mogą przytłoczyć ich harmonogramy. Zarządzanie czasem staje się kluczową umiejętnością do opanowania podczas studiów. Instytucje mogą zapewnić zasoby, takie jak doradztwo, coaching i wskazówki dotyczące sukcesu w szkole, aby pomóc uczniom efektywnie zarządzać czasem i uniknąć poczucia przytłoczenia pracą.

Proaktywne podejście gwarantuje, że uczniowie pozostaną zaangażowani i odniosą sukces w swoich działaniach edukacyjnych.

Skupienie na pomocy finansowej i stypendiach

Studia są niezaprzeczalnie obciążeniem finansowym dla wielu rodzin. Wydatki wykraczają poza czesne. Koszty wynajmu mieszkania, artykułów spożywczych i codziennych wydatków dodatkowo zwiększają obciążenie.

Aby temu przeciwdziałać, ważne jest, aby studenci i rodziny dokładnie rozważyli finansowe konsekwencje zaciągania znacznych pożyczek na sfinansowanie szkolnictwa wyższego. Przyszły koszt zadłużenia i potencjalny zwrot z inwestycji wpływają na decyzje o zapisaniu się na studia.

Czynniki, które są ważne przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu się na studia: 33% całkowity koszt studiów i 21% dostępność finansowania lub pożyczek studenckich lub sponsoringu.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Jedną ze skutecznych strategii złagodzenia tego obciążenia finansowego jest zapewnienie dodatkowej pomocy finansowej potrzebującym studentom. Można to osiągnąć za pomocą środków takich jak granty i stypendia.

Zajmując się tymi kwestiami finansowymi, instytucje edukacyjne mogą zachęcić studentów do kontynuowania nauki i osiągania celów akademickich.

Oferowanie elastycznych opcji nauki

Technologia sprawia, że edukacja jest inkluzywna. Umożliwia uczniom z różnych środowisk dostęp do zasobów i zajęć.

Ośmiu z dziesięciu studentów, którzy czują się bardzo związani ze swoją społecznością studentów lub absolwentów, twierdzi, że ich instytucja zapewnia łatwy dostęp do zasobów online, usług i aplikacji do udostępniania.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Trudne zajęcia mogą być zniechęcające dla niektórych studentów. W rezultacie mogą oni ponownie rozważyć swoją podróż edukacyjną. Oferując elastyczne ścieżki nauki i spersonalizowane plany studiów, instytucje mogą pomóc uczniom w poruszaniu się po wymagających kursach we własnym tempie. Jest to świetny sposób na wspieranie osiągnięć i motywacji.

Kursy online stanowią doskonałą drogę dla studentów poszukujących elastyczności. Pozwalają one pogodzić edukację z innymi zobowiązaniami, zmniejszając prawdopodobieństwo rezygnacji z nauki z powodu konfliktów w harmonogramie.

Gromadzenie danych o uczniach

Co jest bardziej skuteczne niż gromadzenie danych? Aktywne poszukiwanie informacji zwrotnych od studentów na temat ich zajęć i poczucia wspólnoty pozwala instytucjom edukacyjnym zidentyfikować bolączki i obszary wymagające poprawy.

CMO publicznej instytucji badawczej: Brak scentralizowanej platformy marketingowej i komunikacyjnej to ryzyko dla instytucji naszej wielkości.

Źródło: Raport Forrester: Całkowity wpływ Salesforce Education Cloud na gospodarkę, październik 2020 r.

Oprócz informacji zwrotnych, wykorzystanie analityki predykcyjnej może być prawdziwym przełomem. Analizując wzorce danych, instytucje mogą wskazać zagrożonych studentów i interweniować proaktywnie, zanim zrezygnują lub przeniosą się.

Wsparcie dla studentów od początku do końca

Zasoby pomocy dla studentów dotyczą wielu innych kwestii wpływających na utrzymanie studentów. Szkoły mogą oferować dodatkową pomoc finansową studentom w potrzebie za pośrednictwem zasobów takich jak stypendia. Osoby zmagające się z trudnościami akademickimi mogą skorzystać z pomocy korepetytorów. Doradca zawodowy doradza uczniom w zakresie równoważenia zobowiązań, a doradca ds. zdrowia psychicznego może pomóc uczniom w radzeniu sobie z lękiem lub depresją.

Liczy się stałe wsparcie: od początku do końca edukacyjnej podróży uczniów.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Marketing automation
at the University

Read the case study

Leave a Reply