Skip to main content

Instytucje szkolnictwa wyższego dążą do zapewnienia wysokiej jakości edukacji i przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy. Aby to osiągnąć, coraz częściej przyjmują podejście skoncentrowane na uczniu. Dają im możliwość przejęcia odpowiedzialności za swoją edukację.

Takie podejście ma wiele zalet, takich jak zwiększone zaangażowanie uczniów, lepsze wyniki w nauce i wyższe wskaźniki retencji. Jednak wdrożenie podejścia skoncentrowanego na uczniu wymaga strategii zarządzania, która wspiera potrzeby uczniów. W tym artykule omawiamy najlepsze strategie zarządzania dla uczelni skoncentrowanych na studentach.

Strategie zarządzania w celu wdrożenia podejścia skoncentrowanego na uczniu

Wzmocnienie pozycji studentów, spersonalizowane uczenie się i wspierające środowisko to tylko niektóre z kluczowych strategii zarządzania dla uniwersytetów. Przyjmując te strategie, uniwersytety mogą zaspokoić potrzeby i cele poszczególnych uczniów, a także zabezpieczyć ich zmianę.

Zwiększanie możliwości uczniów

Zachęcaj uczniów do odgrywania aktywnej roli w swojej edukacji, angażując ich w podejmowanie decyzji. Daj im możliwość wyrażenia opinii na temat kursów i programów. Uczniowie rozwijają się, gdy mają poczucie kontroli nad swoją edukacją.

Uczelnie mogą wzmocnić pozycję studentów w tym zakresie:

 • Udzielanie porad akademickich. Doradcy mogą również pomóc uczniom w poruszaniu się po wymaganiach i zasadach akademickich.
 • Oferowanie różnorodnych kursów. Dzięki temu uczniowie mogą odkrywać różne przedmioty i znajdować kursy, które są zgodne z ich zainteresowaniami i celami. Umożliwia to studentom specjalizację poprzez interdyscyplinarne kształcenie.
 • Pozwolenie uczniom na zaprojektowanie własnego toku studiów. Takie podejście może dać uczniom poczucie odpowiedzialności i autonomii w procesie uczenia się. Edukacja prowadzona przez uczniów może zapewnić im lepsze doświadczenie w nauce.
 • Zachęcanie do zajęć pozalekcyjnych. Może to obejmować kluby, drużyny sportowe, wolontariat i inne działania. Dodatkowe zajęcia mogą pomóc uczniom rozwijać umiejętności, budować relacje i zdobywać doświadczenie, które może być cenne w ich przyszłej karierze.
 • Zapewnienie zasobów i wsparcia. Może to obejmować dostęp do mentorów, biur karier i usług wsparcia akademickiego, takich jak korepetycje i centra pisania. Badania wykazały, że zasoby internetowe i fora dyskusyjne mogą być cennym źródłem motywacji i wsparcia dla uczniów.

Personalizacja nauki

Projektuj kursy i programy, które uwzględniają wyjątkowe zainteresowania i potrzeby uczniów. Może to być część strategii upodmiotowienia. Konieczne są jednak inne metody, takie jak spersonalizowana informacja zwrotna i dostosowane oceny.

Według badań edukacyjnych spersonalizowane strategie uczenia się mogą prowadzić do lepszego zaangażowania uczniów, wyższych wskaźników retencji i zwiększenia zadowolenia uczniów.

Spersonalizowane uczenie się może obejmować różne strategie i technologie, w tym:

 • Nauka we własnym tempie. Uczniowie mają różne style uczenia się i pracują we własnym tempie, przechodząc przez treści i umiejętności, w miarę wykazywania się mistrzostwem.
 • Zróżnicowane instrukcje. Nauczyciele stosują różnorodne metody i materiały dydaktyczne, aby sprostać różnorodnym potrzebom uczniów.
 • Sieci edukacyjne. Uczniowie korzystają z technologii, aby uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych i łączyć się z rówieśnikami i mentorami.
 • Oprogramowanie adaptacyjne. Oprogramowanie, które dostosowuje trudność i tempo nauczania na podstawie danych dotyczących wyników uczniów.

Stworzenie środowiska wspierającego uczenie

Stwórz przyjazną i inkluzywną kulturę kampusu, która ceni różnorodność i sprzyja poczuciu wspólnoty. Zapewnij zasoby i usługi wsparcia, które zaspokajają akademickie, społeczne i emocjonalne potrzeby uczniów. Oferowanie akademickich usług wsparcia jest ważne zarówno dla strategii wspierającej, jak i wzmacniającej. Istnieją jednak inne konkretne metody, które pomagają wspierać uczniów w zdobywaniu doświadczenia.

 • Wspieraj poczucie wspólnoty. Zachęcaj uczniów do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, wykładowcami i pracownikami. Stwarzanie im możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich, współpracy i uczestniczenia w wydarzeniach na terenie kampusu.
 • Zapewnij zasoby dotyczące zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Oferuj usługi doradcze, warsztaty i zasoby do radzenia sobie ze stresem i sprawnością fizyczną, aby wspierać zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów.
 • Stwórz kulturę zaangażowania i różnorodności. Podkreśl znaczenie akceptacji we wszystkich aspektach życia uniwersyteckiego. Twórz zasady i programy, które wspierają to zobowiązanie.
 • Stwarzaj możliwości przywództwa i zaangażowania uczniów. Zachęcaj uczniów do przyjmowania ról przywódczych w klubach i organizacjach. Zapewnij im możliwości rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczenia.
 • Zapewnij wsparcie kariery. Oferuj doradztwo zawodowe, zasoby do poszukiwania pracy i staże, aby pomóc uczniom przygotować się do przyszłej kariery.
 • Zadbaj o dostępność. Upewnij się, że kampus i jego zasoby są dostępne dla studentów niepełnosprawnych i w razie potrzeby zapewnij udogodnienia.

Wspieraj współpracę

Wspierające środowisko, spersonalizowane uczenie się i upodmiotowienie uczniów w naturalny sposób zachęcają do współpracy i pracy zespołowej między studentami, wykładowcami i pracownikami. To środowisko współpracy ułatwia naukę i promuje poczucie wspólnoty wśród wszystkich członków instytucji edukacyjnej

Niezależnie od tego, uniwersytety mogą zarządzać zewnętrzną współpracą uniwersytecką, taką jak:

 • Pielęgnuj relacje z organizacjami na poziomie lokalnym i globalnym. Rozwijaj partnerstwa z firmami i organizacjami społecznymi. Da to studentom możliwość pracy nad rzeczywistymi projektami i zdobycia praktycznego doświadczenia.
 • Oferuj praktyczne możliwości uczenia się. Zapewnij uczniom naukę opartą na projektach. Daj im możliwość udziału w stażach, projektach badawczych w małych grupach lub programach studiów za granicą. Te doświadczenia pomogą im zdobyć praktyczne doświadczenie i zbudować swoje umiejętności.

Nieustanna ocena i doskonalenie

Regularnie oceniaj skuteczność strategii zarządzania i wprowadzaj zmiany w razie potrzeby. Dzięki temu potrzeby studentów są zaspokajane, a uczelnia osiąga swoje cele. Nasze przykłady ankiet, które mogą być pomocne w ocenie skuteczności strategii zarządzania uczelnią:

 • Ankiety satysfakcji uczniów – w celu zmierzenia ich wrażenia, podejścia do nauki i zdiagnozowania punktów niezadowolenia.
 • Ankiety dotyczące zaangażowania wykładowców i pracowników – w celu oceny poziomu zaangażowania, satysfakcji i zobowiązania. Również w celu zidentyfikowania obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia
 • Ankiety dla absolwentów – w celu zmierzenia ich poziomu lojalności i zdiagnozowania unikalnych punktów przywiązania do uniwersytetu.
 • Ankiety klimatyczne kampusu – w celu zmierzenia postrzegania studentów, wykładowców i pracowników w odniesieniu do takich kwestii, jak różnorodność, integracja, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
 • Badania Efektywności Instytucjonalnej – w celu zmierzenia ogólnej skuteczności uczelni w realizacji jej misji i celów. Na przykład: miary jakości akademickiej, produktywności badań i zaangażowania społeczności.

Wykorzystaj technologię na uniwersytecie

Technologia może być potężnym narzędziem podejścia skoncentrowanego na uczniu. Uniwersytety mogą wykorzystywać technologię do personalizacji nauczania, zapewniania zasobów i ułatwiania komunikacji między studentami a wykładowcami. Technologia pozwala również na naukę zdalną, co może być korzystne dla studentów, którzy mają napięte harmonogramy lub mieszkają daleko od kampusu.

Wszystkie wyżej wymienione strategie wymagają modelowania wydajnych procesów z wykorzystaniem technologii. Naukowcy zauważyli, że technologia może odgrywać kluczową rolę we wspieraniu spersonalizowanego uczenia się.

Przez lata doświadczenia w przekształcaniu procesów w organizacjach szkolnictwa wyższego, Think Beyond zauważył wiele zmian w ich zarządzaniu. Technologia Salesforce umożliwia integrację wielu działań w jednym środowisku.

Przykłady odnoszących sukcesy uniwersytetów skoncentrowanych na studentach

Istnieje wiele uniwersytetów skoncentrowanych na studentach, które z powodzeniem wdrożyły podejście skoncentrowane na studentach. Na przykład Purdue University ma program o nazwie IMPACT, który zapewnia wsparcie akademickie i społeczne studentom z grup niedostatecznie reprezentowanych. Innym przykładem jest Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, który ma program o nazwie Student Learning Center. Oferuje usługi wsparcia akademickiego, takie jak korepetycje i grupy studyjne.

Korzyści dla szkolnictwa wyższego

Wdrażając te strategie, uniwersytety skoncentrowane na studentach mogą zapewnić środowisko, które wspiera sukces studentów. Strategie, które pomagają im osiągnąć cele akademickie i osobiste, są również korzystne dla uniwersytetu.

Po pierwsze, uczniowie są bardziej zaangażowani w swoją edukację, gdy mają wpływ na ten proces. Prowadzi to do lepszych wyników w nauce i wyższych wskaźników retencji.

Po drugie, uniwersytety skoncentrowane na studentach tworzą wspierające środowisko, które promuje sukces studentów. Studenci są zachęcani do odkrywania swoich zainteresowań i pasji, co prowadzi do bardziej satysfakcjonującego doświadczenia uniwersyteckiego.

Wreszcie, uczniowie są lepiej przygotowani do pracy dzięki umiejętnościom takim jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i zarządzanie czasem.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Marketing automation
at the University

Read the case study