Skip to main content

Obecny stan retencji pracowników w szkolnictwie wyższym

Retencja pracowników staje się coraz większym problemem w instytucjach szkolnictwa wyższego. Wysokie wskaźniki rotacji nie tylko zakłócają ciągłość programów i usług, ale także powodują znaczne koszty finansowe. Proces rekrutacji, zatrudniania i szkolenia nowych pracowników może być kosztowny i czasochłonny, co ostatecznie wpływa na jakość kształcenia studentów.

Przyczyny problemu retencji w szkolnictwie wyższym są złożone i zróżnicowane. Niektóre z głównych czynników obejmują niepewność zatrudnienia, brak możliwości awansu i nieodpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Co więcej, zmieniająca się demografia siły roboczej, w tym coraz bardziej zróżnicowana i starzejąca się populacja, zwiększają wyzwania stojące przed instytucjami szkolnictwa wyższego.

Aby lepiej zrozumieć zawiłości związane z retencją pracowników w szkolnictwie wyższym, kluczowe jest zagłębienie się w ukryte prawdy dotyczące pracy w tej dziedzinie. Identyfikując krytyczne czynniki, które przyczyniają się do zadowolenia i niezadowolenia z pracy, instytucje mogą opracować skuteczne strategie retencji swoich najcenniejszych atutów – pracowników.

Odkrywanie ukrytych prawd o pracy w szkolnictwie wyższym

Jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się pracownicy szkolnictwa wyższego, jest niepewność zatrudnienia. Wraz ze wzrostem liczby stanowisk adiunktów i stanowisk w niepełnym wymiarze godzin oraz spadkiem liczby stanowisk na czas nieokreślony, wielu pracowników znajduje się w niepewnej sytuacji zatrudnienia. Ten brak bezpieczeństwa zatrudnienia może prowadzić do stresu, niepokoju, a ostatecznie do wypalenia zawodowego.

Jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się pracownicy szkolnictwa wyższego, jest niepewność zatrudnienia. Wraz ze wzrostem liczby stanowisk adiunktów i stanowisk w niepełnym wymiarze godzin oraz spadkiem liczby stanowisk na czas nieokreślony, wielu pracowników znajduje się w niepewnej sytuacji zatrudnienia. Ten brak bezpieczeństwa zatrudnienia może prowadzić do stresu, niepokoju, a ostatecznie do wypalenia zawodowego.

Wreszcie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym może być trudna do osiągnięcia w szkolnictwie wyższym. Długie godziny pracy, praca w weekendy i mentalność „publikuj albo giń” mogą pozostawić niewiele miejsca na czas osobisty i dbanie o siebie. Ten brak równowagi może przyczynić się do wypalenia zawodowego i sprawić, że pracownicy będą szukać bardziej satysfakcjonujących możliwości gdzie indziej.

Wpływ wielkiej rezygnacji 2023 na instytucje szkolnictwa wyższego

Wielka rezygnacja w 2023 r. Jest zjawiskiem, w którym miliony ludzi odchodzą z pracy w poszukiwaniu lepszych możliwości, większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz większej satysfakcji z pracy. Tendencja ta nie zanika w instytucjach szkolnictwa wyższego, w których coraz więcej pracowników rezygnuje ze swoich stanowisk.

Powody tak dużej rezygnacji są wielopłaszczyznowe – wielu pracowników czuje się niedocenianych, przepracowanych i rozczarowanych swoją obecną rolą. Instytucje szkolnictwa wyższego nie są odporne na te uczucia, a wyjątkowe wyzwania związane z pracą w środowisku akademickim mogą zaostrzyć te problemy.

Wielka rezygnacja w 2023 r. skłoniła instytucje szkolnictwa wyższego do ponownej oceny swoich strategii retencji pracowników i rozważenia nowych podejść zapewniających utrzymanie wysokiej jakości siły roboczej. Rozumiejąc czynniki przyczyniające się do niezadowolenia pracowników, instytucje mogą podjąć proaktywne kroki, aby rozwiać te obawy i stworzyć bardziej wspierające i atrakcyjne środowisko pracy.

Badanie dotyczące utrzymania pracowników: kluczowe spostrzeżenia dla szkolnictwa wyższego

Aby lepiej zrozumieć czynniki, które przyczyniają się do retencji pracowników w szkolnictwie wyższym, konieczne jest gromadzenie danych bezpośrednio od pracowników. Ankieta dotycząca utrzymania pracowników może dostarczyć cennych informacji na temat przyczyn zadowolenia i niezadowolenia pracowników, umożliwiając instytucjom podejmowanie decyzji dotyczących retencji pracowników w oparciu o dane.

Kluczowe wnioski z badań dotyczących retencji pracowników mogą obejmować znaczenie konkurencyjnego wynagrodzenia, możliwości rozwoju zawodowego i potrzebę wspierającego środowiska pracy. Ponadto badania te mogą podkreślać znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, bezpieczeństwa pracy i kolegialnej atmosfery w retencji pracowników.

Analizując dane z badań dotyczących utrzymania pracowników, instytucje szkolnictwa wyższego mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i opracować ukierunkowane strategie, aby rozwiązać te problemy. To proaktywne podejście może pomóc w stworzeniu bardziej atrakcyjnego środowiska pracy, które wspiera satysfakcję i utrzymanie pracowników.

Strategie retencji pracowników w roku 2023 i kolejnych latach

Podając się na zmieniający się krajobraz szkolnictwa wyższego oraz stojąc w obliczu wyzwań, przed którymi stają pracownicy, instytucje muszą dostosować się i wdrożyć skuteczne strategie retencji pracowników w 2023 roku kolejnych latach. Niektóre z tych strategii mogą obejmować:

 • Zapewnianie konkurencyjnych pakietów wynagrodzeń i świadczeń, aby przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty.
 • Oferowanie możliwości rozwoju i awansu zawodowego, aby wspierać rozwój i zadowolenie pracowników.
 • Tworzenie sprzyjającego pracownikom środowiska pracy, które wspiera współpracę i koleżeństwo między pracownikami.
 • Rozwiązanie niepewności związanych z pracą poprzez zapewnienie stabilniejszych opcji zatrudnienia oraz jasne komunikowanie oczekiwań dotyczących wydajności i awansu.
 • Promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym poprzez wdrażanie polityk wspierających elastyczne formy pracy, programy zdrowotne oraz czas wolny na potrzeby osobiste i rodzinne.

Poprzez wdrożenie tych strategii, instytucje szkolnictwa wyższego mogą stworzyć bardziej atrakcyjne i wspierające środowisko pracy, które dąży do zadowolenia i retencji pracowników.

Wykorzystanie platformy Salesforce do retencji pracowników w szkolnictwie wyższym

Jednym narzędziem, które może pomóc instytucjom szkolnictwa wyższego w działaniach retencji pracowników, jest Salesforce. Salesforce to potężna platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która umożliwia organizacjom lepsze zrozumienie i zaangażowanie swoich pracowników. Korzystając z Salesforce, instytucje szkolnictwa wyższego mogą zbierać i analizować dane dotyczące satysfakcji pracowników, identyfikować obszary problematyczne i opracowywać ukierunkowane strategie w celu rozwiązania tych problemów.

Niektóre ze sposobów wykorzystania Salesforce w retencji pracowników w szkolnictwie wyższym obejmują:

 • Śledzenie zaangażowania i satysfakcji pracowników poprzez ankiety, opinie i metryki wydajności.
 • Identyfikacja obszarów problematycznych i opracowywanie ukierunkowanych interwencji w celu rozwiązania tych problemów.
 • Ułatwianie komunikacji i współpracy między pracownikami za pomocą dedykowanych platform i narzędzi.
 • Zapewnianie zasobów i wsparcia dla rozwoju zawodowego oraz możliwości awansu zawodowego.
 • Monitorowanie skuteczności strategii retencji pracowników i podejmowanie decyzji opartych na danych w celu ciągłego poprawiania satysfakcji i retencji pracowników.

Dzięki wykorzystaniu Salesforce instytucje szkolnictwa wyższego mogą podejść proaktywnie do retencji pracowników i stworzyć bardziej wspierające i atrakcyjne środowisko pracy.

Najlepsze praktyki poprawiające satysfakcję i retencję pracowników

Oprócz wdrażania ukierunkowanych strategii i wykorzystywania technologii, instytucje szkolnictwa wyższego powinny rozważyć przyjęcie najlepszych praktyk w celu poprawy satysfakcji i retencji pracowników. Niektóre z tych najlepszych praktyk obejmują:

 • Wspieranie kultury uznania i doceniania poprzez regularne uznawanie wkładu i osiągnięć pracowników.
 • Zapewnianie regularnej opinii zwrotnej i ocen wydajności, aby pomóc pracownikom zrozumieć ich mocne strony, obszary do poprawy oraz możliwości rozwoju.
 • Zachęcanie do otwartej komunikacji i przejrzystości poprzez tworzenie kanałów, które umożliwiają pracownikom dzielenie się swoimi obawami, pomysłami i opiniami.
 • Wsparcie zdrowia cielesnego i psychicznego pracowników poprzez zasoby, programy i polityki, które promują dbałość o siebie i równowagę między pracą a życiem prywatnym.
 • Tworzenie możliwości dla pracowników do nawiązywania kontaktów i budowania relacji z kolegami zarówno wewnątrz, jak i poza swoim działem, aby wspierać poczucie przynależności i wspólnoty.

Przyjmując te najlepsze praktyki, instytucje szkolnictwa wyższego mogą stworzyć środowisko, w którym pracownicy czują się docenieni, wspierani i zaangażowani, co ostatecznie prowadzi do wyższych poziomów satysfakcji i retencji.

Przyszłe trendy w retencji pracowników i szkolnictwie wyższym

W miarę jak krajobraz szkolnictwa wyższego nadal ewoluuje, instytucje muszą być na bieżąco z nowymi trendami w retencji pracowników i dostosowywać swoje strategie odpowiednio. Niektóre z przyszłych trendów, które mogą wpłynąć na retencję pracowników w szkolnictwie wyższym, to:

 • Rosnące znaczenie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz elastyczności, gdy pracownicy priorytetowo traktują swoje samopoczucie i życie osobiste obok swoich karier.
 • Rosnące wykorzystanie technologii i podejść opartych na danych do informowania strategii retencji pracowników oraz pomiaru ich skuteczności.
 • Nacisk na różnorodność, równość i inkluzję w miejscu pracy, zapewniając, że wszyscy pracownicy czują się docenieni, szanowani i wspierani.
 • Kontynuowany wzrost zdalnych i elastycznych form pracy, umożliwiający pracownikom pracę z dowolnego miejsca i lepsze zarządzanie równowagą między pracą a życiem osobistym.
 • Skupienie na rozwoju pracowników i uczeniu się przez całe życie, zapewniając pracownikom możliwości rozwoju i awansu w karierze.

Pozostając w zgodzie z tymi trendami, instytucje szkolnictwa wyższego mogą dostosować swoje strategie retencji pracowników, aby sprostać zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom swojej kadry nauczycielskiej.

Wniosek: Przezwyciężanie wyzwań i rozwijanie dynamicznej kadry nauczycielskiej w szkolnictwie wyższym

Praca w szkolnictwie wyższym może być satysfakcjonującą i nagradzającą karierą, ale nie jest pozbawiona wyzwań. Presja akademicka, zmieniający się krajobraz szkolnictwa wyższego i ewoluująca demografia kadry mogą stworzyć trudne warunki dla pracowników, wpływając na ich satysfakcję z pracy i retencję.

Aby pokonać te wyzwania i rozwijać dynamiczną siłę roboczą w szkolnictwie wyższym, instytucje muszą zrozumieć ukryte prawdy dotyczące pracy w tym sektorze, gromadzić dane za pomocą ankiet dotyczących zatrzymania pracowników oraz wdrażać ukierunkowane strategie mające na celu rozwiązanie problemów pracowników. Dodatkowo, wykorzystanie technologii, takich jak Salesforce, oraz przyjęcie najlepszych praktyk dotyczących satysfakcji i retencji pracowników, może pomóc instytucjom stworzyć wspierające i atrakcyjne środowisko pracy.

Poprzez pozostanie na czele wschodzących trendów i ciągłe doskonalenie strategii retencji pracowników, instytucje szkolnictwa wyższego mogą stworzyć kulturę wspierającą wzrost, zaangażowanie i satysfakcję pracowników, co ostatecznie prowadzi do lepszych rezultatów dla studentów i całej instytucji.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Marketing automation
at the University

Read the case study