Skip to main content

Środowisko edukacyjne ulega zmianom. Uczniowie napędzają zmiany. W jaki sposób? Nie chcą już nudnych zajęć. Chcą zdobywać wiedzę w sposób, który spełnia ich potrzeby. Tutaj z pomocą przychodzi podejście skoncentrowane na uczniu.

Czym jest podejście skoncentrowane na uczniu?

Sposób skoncentrowany na uczniu stawia uczniów w centrum procesu uczenia się. Mają oni wpływ na swoją ścieżkę akademicką. Uczeń decyduje o dwóch głównych obszarach:

 • Jakiego materiału się uczyć?
 • I jak się go nauczyć?

Nauczyciel kieruje procesem, ale to uczniowie decydują, co zrobić, kiedy to zrobić i jak się zmotywować.

Skuteczne podejście skoncentrowane na uczniu ma kilka wyraźnych cech:

Wspieranie studentów

Uczniowie odgrywają aktywną rolę w swojej edukacji. Są zaangażowani w podejmowanie decyzji, a ich potrzeby, preferencje i umiejętności są na pierwszym planie. Studenci mają duży wpływ na swoją ścieżkę edukacyjną. Aby wzmocnić pozycję studentów, uniwersytety oferują:

 • Doradztwo akademickie
 • Szeroki zakres zajęć
 • Indywidualne ścieżki kształcenia
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Różnorodne zasoby i wsparcie.

Wyniki pokazują, że studenci, którzy otrzymali większe wsparcie od swoich instytucji, byli ogólnie szczęśliwsi, a 74% tych, którzy mieli świetne doświadczenia, czuło, że otrzymali odpowiednie wsparcie, w porównaniu z zaledwie 18% tych, którzy mieli słabe doświadczenia.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Spersonalizowane nauczanie

Nauczyciele są wyłącznie facylitatorami, ponieważ uczniowie są główną częścią procesu. Jednak aktywnie uczestniczą w kierowaniu możliwościami uczenia się. Pomaga to rozwijać krytyczne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów i samomotywację. Spersonalizowane nauczanie charakteryzuje się poprzez:

 • Nauka we własnym tempie
 • Dostosowane instrukcje
 • Sieci edukacyjne
 • Oprogramowanie adaptacyjne.

Wraz z ciągłym rozwojem technologii i innowacji, wiele z tego, czego studenci uczą się w ramach praktycznej edukacji, może szybko stać się przestarzałe. Jednak zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników nigdy nie było wyższe. (…) Model biznesowy szkolnictwa wyższego przyszłości musi równoważyć ogólne wykształcenie z bardziej konkretnym przygotowaniem do pracy i umiejętnościami.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Środowisko wspierające

Całe środowisko akademickie zachęca studentów do samodzielnego uczenia się przez całe życie. To najlepszy sposób, aby nadążyć za duchem czasu w stale zmieniającym się świecie. Skuteczne sposoby na wdrożenie wspierającego środowiska to:

 • Tworzenie społeczności
 • Wspieranie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia
 • Wdrażanie kultury zaangażowania i różnorodności
 • Zapewnienie wsparcia zawodowego
 • Zapewnienie dostępności.

Studenci chcą więcej kontaktów zawodowych na swoich uczelniach: 40% studentów twierdzi, że potrzebuje, aby ich uczelnie oferowały warsztaty związane z konkretną pracą w celu budowania swojej kariery. Chcieliby również silniejszych powiązań ze światem korporacyjnym.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Te trzy filary – wzmocnienie pozycji, personalizacja i wspierające środowisko – stanowią podstawę skutecznego podejścia skoncentrowanego na uczniu, wyposażając uczniów w umiejętności, wiedzę i sposób myślenia niezbędne do ich akademickiej i zawodowej podróży.

Korzyści z podejścia skoncentrowanego na uczniu

Uczenie się z naciskiem na studentów ma wiele zalet, które sprawiają, że całe doświadczenie szkolne jest lepsze. To nowe podejście jest wysoce zalecane dla uniwersytetów. Dlaczego? Ponieważ korzyści są oczywiste dla studentów, uczelni i interesariuszy. Poniżej znajduje się ich lista.

Zwiększone zaangażowanie studentów

Kiedy uczniowie mają kontrolę nad swoją edukacją i mogą wybrać, czego chcą się uczyć, stają się bardziej zmotywowani i biorą aktywny udział w nauce. Ten bardziej aktywny udział sprawia, że nauka jest bardziej interesująca i przyjemna.

Wyższe wskaźniki retencji

Gdy uczniowie są zaangażowani w naukę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zachowają i wykorzystają zdobytą wiedzę. Podejście skoncentrowane na uczniu pomaga uczniom połączyć się z materiałem i zapamiętać go na długo. Pomaga to uczniom lepiej zapamiętać materiał.

Zwiększona satysfakcja studentów

Dając studentom możliwość określania własnych ścieżek edukacyjnych, budują poczucie własności i spełnienia. Kiedy studenci czują się szanowani, są bardziej zadowoleni ze swoich doświadczeń uniwersyteckich, co prowadzi do wyższego poziomu satysfakcji studentów.

Wspieranie współpracy i pracy zespołowej

To oparte na pracy zespołowej środowisko uczenia się poprawia zdolności interpersonalne uczniów i przypomina rzeczywiste środowisko pracy, przygotowując ich do przyszłej pracy wymagającej pracy zespołowej.

Facylitacja nauki i społeczności

Kiedy uczniowie są zaangażowani w naukę, stają się bardziej związani ze swoimi rówieśnikami, wykładowcami i samą instytucją. To poczucie przynależności i wspólnoty dodatkowo motywuje studentów do osiągania doskonałości akademickiej.

Wsparcie w osiąganiu sukcesów przez studentów

Dzięki spersonalizowanym wskazówkom i dostosowanym doświadczeniom edukacyjnym uczniowie są lepiej przygotowani do pokonywania wyzwań akademickich, co prowadzi do lepszych wyników.

Przygotowanie do pracy

Uczenie skoncentrowane na uczniu pomaga uczniom uczyć się takich umiejętności, jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i dobra komunikacja, z których wszystkie są ważne w miejscu pracy. Studenci, którzy kończą programy, które koncentrują się na nich jako studentach, są zazwyczaj lepiej przygotowani do pracy, którą chcą wykonywać.

Lepsze nastawienie do nauki

Kiedy uczniowie mają swobodę odkrywania swoich zainteresowań i pasji, często rozwijają zamiłowanie do nauki, które trwa przez całe życie.

Nauka oparta na usługach i projektach

Uczenie się oparte na usługach i projektach może zwiększyć zaangażowanie, łącząc naukę w klasie z rzeczywistymi zastosowaniami. Takie podejście pomaga uczniom dostrzec przydatność ich studiów.

Nauczanie samoregulacji

Podejście skoncentrowane na uczniu uczy uczniów, jak uczyć się samodzielnie, co zachęca do niezależności i odpowiedzialności. Umiejętności te pomagają uczniom lepiej radzić sobie na studiach i przygotowują ich do samodzielnej nauki w przyszłości.

Podejście skoncentrowane na uczniu rewolucjonizuje edukację, zwiększając jego zaangażowanie, utrzymanie, satysfakcję, współpracę i przygotowanie do pracy. Sprzyja pozytywnemu nastawieniu do nauki, stosowaniu wiedzy w świecie rzeczywistym i rozwijaniu podstawowych umiejętności życiowych, ostatecznie przygotowując uczniów do odniesienia sukcesu zarówno w nauce, jak i przyszłej karierze zawodowej.

Od sal wykładowych do nauki skoncentrowanej na studentach

Teraz studenci mają miejsce, w którym mogą zobaczyć te możliwości i złożyć wnioski o udział. Zauważyliśmy dość gwałtowny wzrost zaangażowania, gdy zaczęliśmy koncentrować się na doświadczeniu – CMO, publiczny uniwersytet badawczy.

Źródło: Raport Forrester: Całkowity wpływ Salesforce Education Cloud na gospodarkę, październik 2020 r.

Studenci stają się aktywnymi współtwórcami swoich doświadczeń edukacyjnych. Rola uniwersytetów ewoluowała. Następuje transformacyjne przejście od tradycyjnego modelu opartego na wykładach do dynamicznego, skoncentrowanego na uczniu paradygmatu. I nie jest to tylko opcja dla uniwersytetów. Jest to konieczność dla utrzymania wysokich wskaźników retencji i poprawy sukcesu studentów.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Marketing automation
at the University

Read the case study

Leave a Reply